O projekcie


Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu

na lata 2014-2020.

Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych. Jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.


SEKTORY I AKCJE TEGO PROGRAMU


EDUKACJA SZKOLNA

O dofinansowanie projektów mogą starać się publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także jednostki samorządu terytorialnego, kuratoria oświaty, ośrodki doskonalenia nauczycieli, biblioteki, domy kultury, oraz inne instytucje działające w obszarze i na rzecz edukacji szkolnej. W Polsce listę instytucji uprawnionych do wnioskowania w sektorze Edukacja Szkolna co roku ogłasza Ministerstwo Edukacji Narodowej.


SZKOLNICTWO DOROSŁYCH

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć szkoły wyższe, ich studenci i pracownicy, a w niektórych działaniach – również inne organizacje współpracujące z uczelniami. Uczelnie mogą prowadzić wymianę studentów i pracowników oraz koordynować międzynarodowe projekty lub brać w nich udział jako partnerzy. Warunkiem udziału uczelni w programie jest posiadanie Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego. Studenci mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów i na praktyki. Nauczyciele akademiccy mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne dla studentów w zagranicznych uczelniach. Ponadto studenci i pracownicy uczelni mają możliwość uczestniczyć w projektach międzynarodowych, w które zaangażowana jest ich jednostka.


KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZWODOWE

Uczestnikami projektów mogą być uczniowie i absolwenci, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, kadra zarządzająca w placówkach oświatowych, trenerzy, szkoleniowcy i pracownicy na europejskim rynku pracy. Oferta programu jest skierowana do instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Najczęstszymi beneficjentami są szkoły zawodowe, placówki kształcenia praktycznego i ustawicznego, instytucje szkoleniowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje branżowe, partnerzy społeczni, fundacje, izby rzemieślnicze, szkoły wyższe, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, a także organy administracji samorządu lokalnego i regionalnego. Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać osobowość prawną.

E D U K A C J A D O R O S Ł Y C H

Dla organizacji i instytucji prowadzących działania na rzecz rozwoju osób dorosłych w obszarze niezawodowym, zajmujących się edukacją formalną, pozaformalną i nieformalną. O dofinansowanie mogą ubiegać się np. szkoły ogólnokształcące dla dorosłych, uniwersytety trzeciego wieku, ludowe i otwarte, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy, władze lokalne. Z udziału w projektach może korzystać kadra tych organizacji (Akcja 1 i Akcja 2) oraz dorosłe osoby uczestniczące w działaniach edukacyjnych(Akcja 2). Specjaliści w obszarze uczenia się dorosłych mogą również korzystać z platformy EPALE, która jest wielojęzyczną społecznością opartą na otwartym członkostwie.


M Ł O D Z I E Ż

O dofinansowanie projektów w sektorze Młodzież mogą starać się m.in. organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, grupy nieformalne młodzieży oraz organy publiczne na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym działające na rzecz młodzieży lub osób pracujących z młodzieżą, wykorzystujące poza formalne metody edukacji.


AKCJE CENTRALNE I SPORT

Na szczeblu europejskim Agencja Wykonawcza Komisji Europejskiej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) odpowiada za realizację scentralizowanych akcji programu Erasmus+. Agencja Wykonawcza zajmuje się zarządzaniem całym cyklem trwania tych projektów, począwszy od promowania programu, analizowania wniosków o dofinansowanie i monitorowania projektów w miejscu ich realizacji, a skończywszy na upowszechnianiu wyników projektów i programu. Do jej zadań należy także ogłaszanie poszczególnych zaproszeń do składania wniosków dotyczących niektórych akcji programu, które nie są objęte zakresem przewodnika po programie Erasmus+.