Sprawozdania


Sprawozdanie 1 z przebiegu konkursu dla nauczycieli chętnych do wzięcia udziału

w programie Erasmus +

KA1-Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej

październik 2018

1. Nauczycieli poinformowano o możliwości udziału w programie Erazmus+

2. Zapoznano ich z założeniami projektu

3. Ogłoszono nabór osób do projektu

4. Powołano komisję skrutacyjną w składzie

dyr, Andrzej Stokłosa

wice -dyr. Joanna Wylężek

koordynator projektu Anna Plewa

5. Opracowano kryteria i punktację:

- nauczyciele mogli przystąpić do konkursu po przygotowaniu listu motywacyjnego

- i udzieleniu wywiadu, który obejmował:

a) trafność i jakość działań w kontekście zdiagnozowanych problemów w szkole

b) sposoby wdrażania zdobytej wiedzy

e) efekty kształcenia

6. Oceniano:

listy motywacyjne 5 pkt

wywiad 15pkt

7. Wyłoniono uczestników projektu:

Piotr Borowicz Irina Mrowiec

Sławomir Pilch Joanna Rzymek

Anna Plewa Anna Maśka

Agnieszka Stronka-Świergała Karina Gołyszny

Kazimierz Gajewski Beata Godek

8. Stworzono listę rezerwowa dla nauczycieli zainteresowanych wzięciem udziału

w programie:

Alicja Wilusz-Kotwicz

Mirosław Krywult

Rafał Hojczyk

Monika Ryśko

Joanna Kiljanek

Sprawozdanie 2 ze spotkania z nauczycielami przystępującymi do

programu

Erasmus +

projekt „ Nowoczesna Edukacja”

wrzesień 2018

1. Zapoznanie nauczycieli ze strategią programu Erasmus+

2. Dyskusja nad problemami, z którymi borykają się nauczyciele w pracy z uczniami

3. Diagnoza problemów:

-trudności w uczeniu się, brak kompetencji uczenia się

-niska frekwencja

-niesatysfakcjonujące wyniki w nauce

-niska samoocena, inicjatywność

-niska świadomość potrzeby uczenia się języków obcych

4. Potrzeby nauczycieli:

Potrzeba poznania europejskich metod i technik nauczania

Potrzeba wdrażania nowych narzędzi i metod nauczania

Potrzeba podniesienia kompetencji językowych

Potrzeba podniesienia kompetencji informatycznych

Lepsza organizacja nauczania i uczenia się

5. Omówienie przystąpienia do konkursu

list motywacyjny ( co powinien zawierać)

wywiad ( co będzie obejmował)

6. Test diagnozujący poziom języka angielskiego

Piotr Borowicz.................................................

Kazimierz Gajewski..........................................

Beata Godek.....................................................

Karina Gołyszny................................................

Anna Maska.....................................................

Irina Mrowiec...................................................

Sławomir Pilch..................................................

Anna Plewa......................................................

Joanna Rzymek.................................................

Agnieszka Stronka.............................................

Sprawozdanie 3 ze spotkania zespołu nauczycieli biorących udział w programie

Erasmus+

KA1-Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej

projekt „ Nowoczesna Edukacja”

( 2019-1-PL01-KA101-062827)

30 maja 2019

1. Poinformowanie nauczycieli o przyznaniu środków na dofinansowanie szkoleń za granicą

2. Przekazanie informacji po szkoleniu dla koordynatorów projektu

3. Analiza potrzeb i umiejętności nauczycieli w związku z planowanymi mobilnościami

4. Analiza zaproponowanych form umowy z Agencja Narodowa

5. Wyposażenie nauczycieli w pomoce do nauki języka obcego, samodzielnej pracy

i przygotowania do kursu( koordynator wyposażył uczestników w pomoce naukowe zgodnie z poziomem zaawansowania języka obcego)

Piotr Borowicz.................................................

Kazimierz Gajewski..........................................

Beata Godek.....................................................

Karina Gołyszny................................................

Anna Maska.....................................................

Irina Mrowiec...................................................

Sławomir Pilch..................................................

Anna Plewa......................................................

Joanna Rzymek.................................................

Agnieszka Stronka- Świergała...........................

Sprawozdanie 4 ze spotkania zespołu nauczycieli biorących udział w programie

Erasmus+

KA1-Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej

projekt „ Nowoczesna Edukacja”

( 2019-1-PL01-KA101-062827)

30 sierpnia 2019

1. Przypomnienie celów projektu

2. Omówienie budżetu ( decyzje o zakupie niezbędnych materiałów potrzebnych do prowadzenia projektu)

3. Omówienie i diagnoza potrzeb związanych z kursem języka angielskiego w Polsce

4. Wypełnienie formularzy zgłoszeniowych na kurs w krajach docelowych dla pierwszej grupy nauczycieli

5. Podział obowiązków związanych z wdrażaniem programu, ewaluacją i upowszechnianiem

Piotr Borowicz.................................................

Kazimierz Gajewski..........................................

Beata Godek.....................................................

Karina Gołyszny................................................

Anna Maska.....................................................

Irina Mrowiec...................................................

Sławomir Pilch..................................................

Anna Plewa......................................................

Joanna Rzymek.................................................

Agnieszka Stronka.............................................

Sprawozdanie 5 ze spotkania zespołu nauczycieli biorących udział w programie

Erasmus+

KA1-Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej

projekt „ Nowoczesna Edukacja”

( 2019-1-PL01-KA101-062827)

17 października 2019

W dniu 17.10.2019 odbyło się zebranie uczestników programu Erasmus+.

1. Główny koordynator A. Plewa poinformowała uczestników o podpisaniu indywidualnych umów z Agencja Narodowa Programu Erasmus + w styczniu 2020 r.

2. Przekazała informacje o możliwościach rezerwacji wybranych kursów i lotów ,podała plan najbliższych działań związanych z programem Erasmus.

3. Wspólnie ustalono zakres działań każdego z uczestników:

Wizytówki - A. Maśka, A. Kotwicz (termin do połowy listopada)

Kampania reklamowa - J. Rzymek, B. Godek, A. Plewa (termin do połowy listopada)

Ewaluacja- K. Gołyszny, I. Mrowiec, A. Plewa, Agnieszka Świergała-Stronka

Strona internetowa - I. Mrowiec

1. Na zebraniu zostało również omówione dofinansowanie materiałów edukacyjnych do programowania i realizacji projektu Erasmus.

Sprawozdanie 6 zespołu nauczycieli biorących udział w programie

Erasmus+

KA1-Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej

projekt „ Nowoczesna Edukacja”

( 2019-1-PL01-KA101-062827)

We wrześniu w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych rozpoczęliśmy wdrażanie projektu „Nowoczesna Edukacja” w ramach programu Erasmus + działanie KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

Prowadzenie projektu podzielone jest na etapy:

1.Wybór szkoleń zagranicznych dla nauczycieli

2. Promowanie wiedzy na temat programu Erasmus plus

3.Przygotowanie do wyjazdu

4.Wdrażanie i upowszechnianie rezultatów szkoleń

5. Dzielenie się wiedzą

6. Ewaluacja projektu

1. Wybrano i zarezerwowano kursy zagraniczne dla 10 nauczycieli.

Pierwsza grupa nauczycieli:

pani profesor Anna Maśka i pani profesor Joanna Rzymek wyjeżdżają na szkolenie CLIL

( zintegrowane nauczanie języka angielskiego na przedmiotach zawodowych)

w czerwcu 2020 do Dublina, Irlandia

Druga grupa nauczycieli:

pani profesor Beata Godek, Karina Gołyszny, Irina Mrowiec, Monika Ryśko, Alicja Wilusz-Kotwicz, wyjeżdżają na szkolenie języka angielskiego z elementami CLIL

w sierpniu 2020 do Szkocji, Wielka Brytania

pani profesor Anna Plewa wyjeżdża na szkolenie dla nauczycieli języka angielskiego z zakresu literatury i współczesnego języka angielskiego

w sierpniu 2020 do Szkocji, Wielka Brytania

pani pedagog Agnieszka Stronka-Świergała na szkolenie dla pedagogów z zakresu budowania zespołu

we wrześniu 2020 do Barcelony, Hiszpania

Trzecia grupa nauczycieli:

pani profesor Joanna Kiljanek wyjeżdża na szkolenie z zakresu nowoczesnych technologii: ICT

w maju 2021 Dublin, Irlandia

2. Rozpoczęto Kampanie reklamową promującą program Erazmus plus.

Rozpoczęcie kampanii będzie miało miejsce w marcu 2020. Pomysłodawcą kampanii i gazetki informującej o programie jest pani profesor Joanna Rzymek. Pani prof. wraz z uczniami

klasy II bt rozpoczęła także pierwszy etap ewaluacji projektu. W klasach przeprowadzono ankiety na temat wiedzy o programie. Panie profesor Alicja Wilusz-Kotwicz i Anna Maśka wraz

z uczniami klasy IV bt zaprojektowały banery i zakładki, które będziemy wykorzystywać

w promocji.

Uczniowie klasy I dtg i III at przygotowują prezentację promującą naszą szkołę w środowisku lokalnym.

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie, koordynator projektu: Anna Plewa.

Sprawozdanie 7 zespołu nauczycieli biorących udział w programie

Erasmus+

KA1-Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej

projekt „ Nowoczesna Edukacja”

( 2019-1-PL01-KA101-062827)

W dniu 12.03.2020 odbyło się zebranie zespołu nauczycieli biorących udział w projekcie Erasmus plus „ Nowoczesna Edukacja”. W trakcie spotkania przypomniano następujące postanowienia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

1. Przeczytano i przeanalizowano oświadczenie Fundacji Rozwoju systemu Edukacji w sprawie koronawirusa. Pełny tekst można przeanalizować pod adresem:

https://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/komunikat-fundacji-rozwoju-systemu-edukacji/

2. Przedstawiono stanowisko władz lokalnych w sprawie mobilności nauczycieli w miesiącach czerwiec , lipiec itd. Na chwilę obecną nie zalecono działań związanych z odwołaniem mobilności nauczycieli.

3. Podano beneficjentom programu kontakt i adres mailowy opiekuna projektu: pan Lechosław Szafranek, tel 22463181,e-mail lszafranek@frse.org.pl

4. Poproszono o kontakt z koordynatorem projektu Anną Plewa pod adresem: erazmusap@zstih.edu.pl

5. Omówiono jeszcze raz umowy podpisane przez beneficjentów z FRSE, przypomniano, że rozliczeniem zaliczki jest certyfikat ukończenia kursu

6. Ze względu na śmierć naszego kolegi śp. Piotra Borowicza ustalono co następuje:

a) na kurs CLIL do Dublina wyjedzie p. Joanna Rzymek ( czerwiec 2020)

b) na kurs TIC do Dublina lub Cork wyjedzie pani Joanna Kilianek (w terminie między styczeń do maj 2021)

7. Przypomniano, ze naszym obowiązkiem jest wypełnienie tzw. Europass paszportu językowego

8. Omówiono dotychczasowe działania:

a) kampanię reklamową,

b) utworzenie zakładki Erasmus plus na stronie szkoły i zasady jej uzupełniania,

c) omówiono kolejny etap ewaluacji,

d) przeanalizowano przygotowanie mobilności i działania z tym związanych w sytuacji związanej z koronawirusem

9. Poproszono panią Irinę Mrowiec o przekazanie informacji nauczycielom nieobecnym.

W zebraniu wzięli udział:

dyrektor szkoły : pan Andrzej Stokłosa

wice dyrektor szkoły: pani Joanna Wylężek

uczestnicy mobilności: Karina Gołyszny, Irina Mrowiec, Alicja Wilusz-Kotwicz, Joanna Kiljanek, Monika Ryśko, Agnieszka Stronka Świergała, Joanna Rzymek, Anna Plewa

nieobecni: Beata Godek, Anna Maska

Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli biorących udział w programie

Erasmus+

KA1-Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej

projekt „ Nowoczesna Edukacja”

( 2019-1-PL01-KA101-062827)

marzec – czerwiec 2020

1. Nauczyciele spotkali się on – line dwukrotnie: w kwietniu i maju.

Spotkania dotyczyły decyzji związanych z wyjazdami na mobilności w roku 2020.

Omówiono sprawy administracyjne : rozliczenie kosztów w przypadku przeniesienia kursu za granica na rok 2021. Kurs funta i terminy wyjazdów. Zadecydowano, że kursy czerwcowe zostają przeniesione na czerwiec 2021, a z decyzja o wyjazdach sierpniowych wstrzymano się do końca czerwca 2020. Koordynator projektu jest w kontakcie ze szkołą w Szkocji i na bieżąco monitoruje sytuacje.

2. Ustalono podział prac związanych z uzupełnianiem treści strony Erasmus+, ewaluacją i upowszechnianiem rezultatów projektu.

3. Za priorytet uznano w chwili obecnej wdrożenie metody CliL na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku- Białej.

Metoda polega na wykorzystaniu elementów języka obcego na przedmiotach zawodowych i ogólnych.

Ustalono, że każdy nauczyciel biorący udział w projekcie z uczniami będzie przygotowywał projekty zgodne z celami projektu wykorzystując metodę CliL.

Projekty są umieszczane na stronie szkoły w zakładce Erasmus+

Projekty podzielono na kategorie:

a) marketingowo

b) artystycznie

c) CliL

d) fotorelacje

4. Projekty szkolne będą następnie udostępniane na platformie e-Twinning.

Pani Monika Rysko wzięła udział w szkoleniu przygotowującym do realizacji takiego zamierzenia.

5. Projekty już przygotowali:

a) Joanna Kilianek

b) Beata Godek, Krzysztof Pilecki

c) Monika Ryśko

d) Anna Maska

f) Alicja Wilusz Kotwicz

g) Karina Gołyszny

h) Anna Plewa

Pomysł aranżacji zakładki do Erasmusa to praca Joanny Rzymek. Pani Rzymek opracowała i przygotowała także sekcję z sylwetkami nauczycieli.

6. Bardzo dziękujemy państwu:

Mariuszowi Rzymkowi, Dorocie Niemirowskiej, Joannie Belczyk, Mirosławowi Ellnain, Adrzejowi Kwaśniakowi i sympatykomza pomoc w przygotowaniu materiałów do publikacji.