Sprawozdania

Sprawozdanie 1 z przebiegu konkursu dla nauczycieli chętnych do wzięcia udziału w programie Erasmus +

KA1-Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej

październik 2018

1. Nauczycieli poinformowano o możliwości udziału w programie Erazmus+

2. Zapoznano ich z założeniami projektu

3. Ogłoszono nabór osób do projektu

4. Powołano komisję skrutacyjną w składzie

dyr. Andrzej Stokłosa

wice -dyr. Joanna Wylężek

koordynator projektu Anna Plewa

5. Opracowano kryteria i punktację:

- nauczyciele mogli przystąpić do konkursu po przygotowaniu listu motywacyjnego

- i udzieleniu wywiadu, który obejmował:

a) trafność i jakość działań w kontekście zdiagnozowanych problemów w szkole

b) sposoby wdrażania zdobytej wiedzy

e) efekty kształcenia

6. Oceniano:

listy motywacyjne 5 pkt

wywiad 15pkt

7. Wyłoniono uczestników projektu:

Piotr Borowicz Irina Mrowiec

Sławomir Pilch Joanna Rzymek

Anna Plewa Anna Maśka

Agnieszka Stronka-Świergała Karina Gołyszny

Kazimierz Gajewski Beata Godek

8. Stworzono listę rezerwowa dla nauczycieli zainteresowanych wzięciem udziału

w programie:

Alicja Wilusz-Kotwicz

Mirosław Krywult

Rafał Hojczyk

Monika Ryśko

Joanna Kiljanek

Sprawozdanie 2 ze spotkania z nauczycielami przystępującymi do programu Erasmus +

projekt „ Nowoczesna Edukacja”

wrzesień 2018

1. Zapoznanie nauczycieli ze strategią programu Erasmus+

2. Dyskusja nad problemami, z którymi borykają się nauczyciele w pracy z uczniami

3. Diagnoza problemów:

-trudności w uczeniu się, brak kompetencji uczenia się

-niska frekwencja

-niesatysfakcjonujące wyniki w nauce

-niska samoocena, inicjatywność

-niska świadomość potrzeby uczenia się języków obcych

4. Potrzeby nauczycieli:

Potrzeba poznania europejskich metod i technik nauczania

Potrzeba wdrażania nowych narzędzi i metod nauczania

Potrzeba podniesienia kompetencji językowych

Potrzeba podniesienia kompetencji informatycznych

Lepsza organizacja nauczania i uczenia się

5. Omówienie przystąpienia do konkursu

list motywacyjny ( co powinien zawierać)

wywiad ( co będzie obejmował)

6. Test diagnozujący poziom języka angielskiego

Piotr Borowicz.................................................

Kazimierz Gajewski..........................................

Beata Godek.....................................................

Karina Gołyszny................................................

Anna Maska.....................................................

Irina Mrowiec...................................................

Sławomir Pilch..................................................

Anna Plewa......................................................

Joanna Rzymek.................................................

Agnieszka Stronka.............................................

Sprawozdanie 3 ze spotkania zespołu nauczycieli biorących udział w programie Erasmus+

KA1-Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej

projekt „ Nowoczesna Edukacja”

( 2019-1-PL01-KA101-062827)

30 maja 2019

1. Poinformowanie nauczycieli o przyznaniu środków na dofinansowanie szkoleń za granicą

2. Przekazanie informacji po szkoleniu dla koordynatorów projektu

3. Analiza potrzeb i umiejętności nauczycieli w związku z planowanymi mobilnościami

4. Analiza zaproponowanych form umowy z Agencja Narodowa

5. Wyposażenie nauczycieli w pomoce do nauki języka obcego, samodzielnej pracy

i przygotowania do kursu( koordynator wyposażył uczestników w pomoce naukowe zgodnie z poziomem zaawansowania języka obcego)

Piotr Borowicz.................................................

Kazimierz Gajewski..........................................

Beata Godek.....................................................

Karina Gołyszny................................................

Anna Maska.....................................................

Irina Mrowiec...................................................

Sławomir Pilch..................................................

Anna Plewa......................................................

Joanna Rzymek.................................................

Agnieszka Stronka- Świergała...........................

Sprawozdanie 4 ze spotkania zespołu nauczycieli biorących udział w programie Erasmus+

KA1-Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej

projekt „ Nowoczesna Edukacja”

( 2019-1-PL01-KA101-062827)

30 sierpnia 2019


1. Przypomnienie celów projektu

2. Omówienie budżetu ( decyzje o zakupie niezbędnych materiałów potrzebnych do prowadzenia projektu)

3. Omówienie i diagnoza potrzeb związanych z kursem języka angielskiego w Polsce

4. Wypełnienie formularzy zgłoszeniowych na kurs w krajach docelowych dla pierwszej grupy nauczycieli

5. Podział obowiązków związanych z wdrażaniem programu, ewaluacją i upowszechnianiem

Piotr Borowicz.................................................

Kazimierz Gajewski..........................................

Beata Godek.....................................................

Karina Gołyszny................................................

Anna Maska.....................................................

Irina Mrowiec...................................................

Sławomir Pilch..................................................

Anna Plewa......................................................

Joanna Rzymek.................................................

Agnieszka Stronka.............................................

Sprawozdanie 5 ze spotkania zespołu nauczycieli biorących udział w programie Erasmus+

KA1-Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej

projekt „ Nowoczesna Edukacja”

( 2019-1-PL01-KA101-062827)

17 października 2019

W dniu 17.10.2019 odbyło się zebranie uczestników programu Erasmus+.

1. Główny koordynator A. Plewa poinformowała uczestników o podpisaniu indywidualnych umów z Agencja Narodowa Programu Erasmus + w styczniu 2020 r.

2. Przekazała informacje o możliwościach rezerwacji wybranych kursów i lotów ,podała plan najbliższych działań związanych z programem Erasmus.

3. Wspólnie ustalono zakres działań każdego z uczestników:

Wizytówki - A. Maśka, A. Kotwicz (termin do połowy listopada)

Kampania reklamowa - J. Rzymek, B. Godek, A. Plewa (termin do połowy listopada)

Ewaluacja- K. Gołyszny, I. Mrowiec, A. Plewa, Agnieszka Świergała-Stronka

Strona internetowa - I. Mrowiec

4. Na zebraniu zostało również omówione dofinansowanie materiałów edukacyjnych do programowania i realizacji projektu Erasmus.

Sprawozdanie 6 zespołu nauczycieli biorących udział w programie Erasmus+

KA1-Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej

projekt „ Nowoczesna Edukacja”

( 2019-1-PL01-KA101-062827)


We wrześniu w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych rozpoczęliśmy wdrażanie projektu „Nowoczesna Edukacja” w ramach programu Erasmus + działanie KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

Prowadzenie projektu podzielone jest na etapy:

1.Wybór szkoleń zagranicznych dla nauczycieli

2. Promowanie wiedzy na temat programu Erasmus plus

3.Przygotowanie do wyjazdu

4.Wdrażanie i upowszechnianie rezultatów szkoleń

5. Dzielenie się wiedzą

6. Ewaluacja projektu

1. Wybrano i zarezerwowano kursy zagraniczne dla 10 nauczycieli.

Pierwsza grupa nauczycieli:

pani profesor Anna Maśka i pani profesor Joanna Rzymek wyjeżdżają na szkolenie CLIL

( zintegrowane nauczanie języka angielskiego na przedmiotach zawodowych)

w czerwcu 2020 do Dublina, Irlandia

Druga grupa nauczycieli:

pani profesor Beata Godek, Karina Gołyszny, Irina Mrowiec, Monika Ryśko, Alicja Wilusz-Kotwicz, wyjeżdżają na szkolenie języka angielskiego z elementami CLIL

w sierpniu 2020 do Szkocji, Wielka Brytania

pani profesor Anna Plewa wyjeżdża na szkolenie dla nauczycieli języka angielskiego z zakresu literatury i współczesnego języka angielskiego

w sierpniu 2020 do Szkocji, Wielka Brytania

pani pedagog Agnieszka Stronka-Świergała na szkolenie dla pedagogów z zakresu budowania zespołu

we wrześniu 2020 do Barcelony, Hiszpania

Trzecia grupa nauczycieli:

pani profesor Joanna Kiljanek wyjeżdża na szkolenie z zakresu nowoczesnych technologii: ICT

w maju 2021 Dublin, Irlandia

2. Rozpoczęto Kampanie reklamową promującą program Erazmus plus.

Rozpoczęcie kampanii będzie miało miejsce w marcu 2020. Pomysłodawcą kampanii i gazetki informującej o programie jest pani profesor Joanna Rzymek. Pani prof. wraz z uczniami

klasy II bt rozpoczęła także pierwszy etap ewaluacji projektu. W klasach przeprowadzono ankiety na temat wiedzy o programie. Panie profesor Alicja Wilusz-Kotwicz i Anna Maśka wraz

z uczniami klasy IV bt zaprojektowały banery i zakładki, które będziemy wykorzystywać

w promocji.

Uczniowie klasy I dtg i III at przygotowują prezentację promującą naszą szkołę w środowisku lokalnym.

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie, koordynator projektu: Anna Plewa.

Sprawozdanie 7 zespołu nauczycieli biorących udział w programie Erasmus+

KA1-Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej

projekt „ Nowoczesna Edukacja”

( 2019-1-PL01-KA101-062827)

W dniu 12.03.2020 odbyło się zebranie zespołu nauczycieli biorących udział w projekcie Erasmus plus „ Nowoczesna Edukacja”. W trakcie spotkania przypomniano następujące postanowienia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

1. Przeczytano i przeanalizowano oświadczenie Fundacji Rozwoju systemu Edukacji w sprawie koronawirusa. Pełny tekst można przeanalizować pod adresem:

https://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/komunikat-fundacji-rozwoju-systemu-edukacji/

2. Przedstawiono stanowisko władz lokalnych w sprawie mobilności nauczycieli w miesiącach czerwiec , lipiec itd. Na chwilę obecną nie zalecono działań związanych z odwołaniem mobilności nauczycieli.

3. Podano beneficjentom programu kontakt i adres mailowy opiekuna projektu: pan Lechosław Szafranek, tel 22463181,e-mail lszafranek@frse.org.pl

4. Poproszono o kontakt z koordynatorem projektu Anną Plewa pod adresem: erazmusap@zstih.edu.pl

5. Omówiono jeszcze raz umowy podpisane przez beneficjentów z FRSE, przypomniano, że rozliczeniem zaliczki jest certyfikat ukończenia kursu

6. Ze względu na śmierć naszego kolegi śp. Piotra Borowicza ustalono co następuje:

a) na kurs CLIL do Dublina wyjedzie p. Joanna Rzymek ( czerwiec 2020)

b) na kurs TIC do Dublina lub Cork wyjedzie pani Joanna Kilianek (w terminie między styczeń do maj 2021)

7. Przypomniano, ze naszym obowiązkiem jest wypełnienie tzw. Europass paszportu językowego

8. Omówiono dotychczasowe działania:

a) kampanię reklamową,

b) utworzenie zakładki Erasmus plus na stronie szkoły i zasady jej uzupełniania,

c) omówiono kolejny etap ewaluacji,

d) przeanalizowano przygotowanie mobilności i działania z tym związanych w sytuacji związanej z koronawirusem

9. Poproszono panią Irinę Mrowiec o przekazanie informacji nauczycielom nieobecnym.

W zebraniu wzięli udział:

dyrektor szkoły : pan Andrzej Stokłosa

wice dyrektor szkoły: pani Joanna Wylężek

uczestnicy mobilności: Karina Gołyszny, Irina Mrowiec, Alicja Wilusz-Kotwicz, Joanna Kiljanek, Monika Ryśko, Agnieszka Stronka Świergała, Joanna Rzymek, Anna Plewa

nieobecni: Beata Godek, Anna Maska

Sprawozdanie 8 z pracy zespołu nauczycieli biorących udział w programie Erasmus+

KA1-Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej

projekt „ Nowoczesna Edukacja”

( 2019-1-PL01-KA101-062827)

marzec – czerwiec 2020


1. Nauczyciele spotkali się on – line dwukrotnie: w kwietniu i maju.

Spotkania dotyczyły decyzji związanych z wyjazdami na mobilności w roku 2020.

Omówiono sprawy administracyjne : rozliczenie kosztów w przypadku przeniesienia kursu za granica na rok 2021. Kurs funta i terminy wyjazdów. Zadecydowano, że kursy czerwcowe zostają przeniesione na czerwiec 2021, a z decyzja o wyjazdach sierpniowych wstrzymano się do końca czerwca 2020. Koordynator projektu jest w kontakcie ze szkołą w Szkocji i na bieżąco monitoruje sytuacje.

2. Ustalono podział prac związanych z uzupełnianiem treści strony Erasmus+, ewaluacją i upowszechnianiem rezultatów projektu.

3. Za priorytet uznano w chwili obecnej wdrożenie metody CliL na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku- Białej.

Metoda polega na wykorzystaniu elementów języka obcego na przedmiotach zawodowych i ogólnych.

Ustalono, że każdy nauczyciel biorący udział w projekcie z uczniami będzie przygotowywał projekty zgodne z celami projektu wykorzystując metodę CliL.

Projekty są umieszczane na stronie szkoły w zakładce Erasmus+

Projekty podzielono na kategorie:

a) marketingowo

b) artystycznie

c) CliL

d) fotorelacje

4. Projekty szkolne będą następnie udostępniane na platformie e-Twinning.

Pani Monika Rysko wzięła udział w szkoleniu przygotowującym do realizacji takiego zamierzenia.

5. Projekty już przygotowali:

a) Joanna Kilianek

b) Beata Godek, Krzysztof Pilecki

c) Monika Ryśko

d) Anna Maska

f) Alicja Wilusz Kotwicz

g) Karina Gołyszny

h) Anna Plewa

Pomysł aranżacji zakładki do Erasmusa to praca Joanny Rzymek. Pani Rzymek opracowała i przygotowała także sekcję z sylwetkami nauczycieli.

6. Bardzo dziękujemy państwu:

Mariuszowi Rzymkowi, Dorocie Niemirowskiej, Joannie Belczyk, Mirosławowi Ellnain, Adrzejowi Kwaśniakowi i sympatykomza pomoc w przygotowaniu materiałów do publikacji.

Sprawozdanie 9 z pracy zespołu nauczycieli biorących udział w programie Erasmus+


Akcja kluczowa KA1 - Mobilność edukacyjna

Typ akcji KA101 - Mobilność kadry edukacji szkolnej

Sprawozdanie za lata 2019-2021


 1. Przygotowano wniosek w sektorze Edukacja Szkolna, Akcja 1: Mobilność kadry edukacji szkolnej. Luty 2019.

 1. Przygotowano się merytorycznie: udział w szkoleniach organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach dotyczące wypełniania wniosków w sektorze: Edukacja szkolna i w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe wrzesień , listopad 2018

 1. Zarejestrowano szkołę: utworzono konto w EU login,zarejestrowano w bazie EU login, zebrano dokumenty szkolne , które należy dołączyć do konta utworzonego dla szkoły, aktywowano wniosek. Uzyskano dla szkoły numer PIC : 903078052, ID: E 10151934 grudzień 2018

 1. Przygotowano analizę potrzeb uczniów i nauczycieli oraz Europejski Planu Rozwoju Szkoły niezbędne do prawidłowego przygotowania projektu, poprawnie wypełniono i oddano wniosek w terminie. 12 luty 2019

 2. Uzyskano dofinansowanie na przeprowadzenie projektu „ Nowoczesna Edukacja” w ZSTiH maj 2019

 3. Zarejestrowano szkołę na platformie e Twinning -2019 rok

 4. Przygotowano tzw. mobilności ( wyjazdy dla wszystkich członków zespołu)

 5. Przystąpiono do szkoleń potrzebnych do realizacji zadań:

Anna Plewa:

 • 1.Szkolenie dot. wypełniania wniosków w sektorze: Edukacja szkolna : 2018 r

 • 2.Szkolenie dot. wypełniania wniosków w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe 2019

 • 3.Ponadnarodowa mobilność uczniów w programie PO WER 19.11.2020

 • 4.Spotkanie informacyjne dot. akredytacji w programie Erasmus : Edukacja Szkolna 22.03 2021

 • 5.Erasmus plus – sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 23.04 2021

 • 6.Strategia wprowadzania wymiaru europejskiego w szkole 08.06 2021

 • 7. Dołącz do e-Twinning – posługiwanie się narzędziami e-Twinning Live i Twin Space 19.11 2020

 • 8.Załóż projekt na e-Twinning 24.04.2021

 • 9.Narzędzia e-Twinning 19.05.2021

 • 10.Szkolenie indywidualne z p. Bożeną Kubicą , ambasadorem programu e-Twinning 26.04 2021

Monika Ryśko

 • 1. Synergia e-Twinning-Erasmus+ : ewaluacja i upowszechnianie projektów Erasmus+ z wykorzystanie platformy e-Twinning ( czerwiec 2020)

 • 2. Jak przystąpić do międzynarodowego projektu na platformie e-Twinning ( czerwiec 2020)

 • 3.Ponadnarodowa Mobilność Uczniów w programie PO WER (termin 14.12.2020)

 • 4. Strategia wprowadzania wymiaru europejskiego w szkole, potwierdzanie kompetencji nabytych podczas mobilności i ewaluacja w projektach międzynarodowych - szkolenie przygotowujące do ubiegania się o akredytację w programie Erasmus w sektorze (8.06.2021)

Joanna Kilianek:

 • 1.Jakosć w projektach e-Twinning 26.05 2020

 • 2. E-Twinning w szkole ponadpodstawowej 27.05 2020

 1. Podzielono uczestników na grupy wg etapów realizacji projektu: przygotowanie mobilności, promocja, upowszechnianie, ewaluacja. Zrealizowano następujące zadania:

 • Joanna Rzymek przygotowała trzy etapowy projekt promujący nauczycieli, redagowała i przygotowywała materiały, nadzorowała publikacje projektu w sali nr 7 i na str . www szkoły oraz e Twinning . Była tez autorem dwóch pierwszych ankiet.

 • Monika Ryśko i Joanna Kilianek założyły grupę na e- Twinning i promują szkołę i projekt na tym portalu.

 • Anna Plewa założyła grupę na e-Twinning i promuje szkołę i projekt na tym portalu

 • Od początku działań w projekcie prowadzono( przygotowane wg pomysłu Joanny Rzymek podstronę na stronie www. szkoły gdzie zamieszczane są wszystkie prace i projekty przygotowane przez nauczycieli z uczniami.

 • Anna Maśka i Alicja Wilusz-Kotwicz przygotowują prace z uczniami promujące wdrażanie metody CLIL czyli zintegrowanego nauczania języka obcego i przedmiotów zawodowych oraz ogólnych na terenie naszej szkoły. Panie przygotowały banery, zakładki, filmiki okolicznościowe, projekty społeczne

 • Wszyscy uczestnicy biorący udział w działaniach Erasmus plus przygotowują regularnie projekty promujące działania w projekcie Nowoczesna Edukacja. Wszystkie prace zamieszczane są w dwóch grupach na portalu e-Twinning i na stronie szkolnej.

 • W ramach projektu zrealizowano trzy lekcje otwarte wykorzystujące nowoczesne metody nauczania, narzędzia technologii IT i promujące cele projektu . Oraz jedną stacjonarną promującą metodę CLIL .Lekcje przygotowały Joanna Kilianek, Anna Plewa- język angielski, Monika Rysko -fizyka, Irina Mrowiec -język niemiecki

 • Karina Gołyszny i Irina Mrowiec przygotowały ankiety dotyczące lekcji otwartych przeprowadzonych w naszej szkoleniach

 • Karina Gołyszny nadzorowała wyszukiwanie miejsca zakwaterowania na czas wyjazdu do Edynburga na szkolenie oraz korespondowała z właścicielami mieszkań. Zajmowała się logistyką wyjazdu dla grupy 6 osób

10. Przeprowadzono szkolenia dot.

· e-Twinning

· Europass

· Mobility tool

· Europejskiego wymiaru szkoły

· Ewaluacji


Sprawozdanie 10 ze spotkania zespołu nauczycieli biorących udział w programie Erasmus+

Akcja kluczowa KA1 - Mobilność edukacyjna Typ akcji KA101 - Mobilność kadry edukacji szkolnej

26 maja 2021

1. Omówienie Europass

2. Omówienie Mobility Tool

3. Podział na grupy i przydzielenie obowiązków

4. Prace dla wszystkich, cały okres trwania projektu

5. Przygotowanie indywidualnego krótkiego sprawozdania z pracy w projekcie Erasmus w roku 2020/2021

1. Europass to dokument poświadczający zdobyte umiejętności. Anna Plewa omówiła jak taki dokument należy przygotować i jaka jest procedura jego uwierzytelniania.

Działania:

Monika Ryśko, Joanna Kilianek, Joanna Rzymek, Anna Maśka przygotują swoje dokumenty samodzielnie Anna Plewa przygotuje dokumenty dla reszty grupy ( 5 osób)

Termin : przełom czerwca i lipca 2021

2. Mobility tool to część dokumentacji związanej z prowadzeniem projektu. Anna Plewa omówiła ważne aspekty dokumentacji projektowej.

Irina Mrowiec przygotuje listę z danymi potrzebnymi do wpisania do dokumentów przed wyjazdem na mobilności.

Termin: przełom czerwca i lipca 2021

Po odbyciu kursu każdy na adres email dostanie link do wypełnienie raportu indywidualnego.

3.Podział na grupy i przydzielenie obowiązków

Ewaluacja i ankietowanie: ( Karina Gołyszny, Dorota Fuchs, Irina Mrowiec, wsparcie Anna Plewa)

1. podejmowanie inicjatyw i działań, regularne ankietowanie działań i postępów w realizacji projektu

2. przygotowanie ankiet, konsultowanie z innymi członkami projektu, analiza wyciąganie wniosków

3. wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i technologii do tworzenia i analizy ankiet

4. udział w szkoleniach i kursach poszerzających wiedzę dotyczącą ewaluacji projektów unijnych

5. gromadzenie i przechowywanie ankiet, wyników i analiz, przygotowanie ich do publikacji na stronie www szkoły i platformie e- twinning

6. szukanie przykładów tzw „dobrych praktyk” na stronach frse i programu Erasmus plus oraz e twinning

7. dzielenie się wiedzą i wspieranie procesu realizacji projektu

8. Irina Mrowiec odpowiedzialna za przekazywanie informacji, wspieranie koordynatora w działaniach administracyjnych, przedstawianie analiz ewaluacyjnych pozostałym uczestnikom projektu.

Działania: (na czerwiec, potem samodzielnie i regularnie)

 • ankieta dotycząca lekcji otwartych:

-termin 07 czerwca przygotowanie ankiety,

-termin 14 czerwca analiza wyników

 • ankieta dotycząca promocji e twinning wśród nauczycieli:

-termin 07czerwca przygotowanie ankiety

-termin 26 czerwca przeprowadzenie ankiety na konferencji, następnie analiza


Promocja projektu, programu Erasmus plus i działań z tym związanych

( Anna Maśka, Alicja Wilusz-Kotwicz, Joanna Rzymek, wsparcie Anna Plewa)

1. podejmowanie inicjatyw i działań promocyjnych na terenie szkoły,wśród uczniów, rodziców, społeczności lokalnej, a nawet międzynarodowej

2. tworzenie strategii

3 .przygotowanie produktu: np. zakładki, książki elektronicznej, plakatu, ulotki itp.

4. wykorzystanie ksera do powielania materiałów promocyjnych do projektu

5. szukanie przykładów tzw „dobrych praktyk” na stronach frse i programu erasmus plus oraz e twinning

6. dzielenie się wiedzą i wspieranie procesu realizacji projektu

7. w miarę możliwości udział w szkoleniach i kursach poszerzających wiedzę dotyczącą promowania i upowszechniania wyników pracy w projektach unijnych


Działania: (na czerwiec, potem samodzielnie i regularnie)

 • Joanna Rzymek -przygotowanie zdjęć pokazujących prace nauczycieli -kontynuacja tzw „Sylwetek nauczycieli” termin czerwiec 2021, wrzesień wystawa prac

 • Anna Maśka – przygotowanie linku dla wszystkich do dysku z materiałami do projektu termin czerwiec 2021

 • Anna Maśka – przygotowanie projektów związanych z promocja projektu i szkoły : gify, filmy, prezentacje, książka elektroniczna, plakat projektu termin czerwiec 2021

 • Alicja Wilusz-Kotwicz- przygotowanie do druku, redagowanie, sprawdzenie pod względem merytorycznym zakładek promujących projekt , wydrukowanie i pocięcie. termin czerwiec 2021

 • Alicja- Wilusz Kotwicz przygotowywanie projektów, kampanii promocyjnych z uczniami ( regularnie)


Promocja projektu na E-twinning i stronie www. szkoły ( Joanna Kilianek, Monika Ryśko, Dorota Fuchs, wsparcie Anna Plewa)

1.Strona szkoły -zamieszczanie nowych informacji, projektów przygotowanych przez nauczycieli na stronie szkolnej projektu, promowanie działań projektowych, wymyślanie nowych inicjatyw itp., współpraca z innymi członkami grupy, poddawanie nowych pomysłów na projekty z uczniami, zaangażowanie uczniów do tworzenia stronki Erasmus+

2. E twinning-promocja działań projektowych na platformie e twinning( np.: prowadzenie grupy, umieszczanie na niej materiałów promocyjnych, projektów, przygotowanie tzw eventu, prowadzenie spotkań on line na e twinningu, prowadzenie projektu lub zachęcanie innych do takich prac z uczniami, działania wskazujące na zaangażowanie i aktywność na e-twinning)

3. promocja możliwości i zasobów e twinning wśród nauczycieli w szkole, zachęcanie przystąpienia do etwinning, poszerzanie grona członków, zapraszanie nawet uczniów do grupy celem promowania działań na platformie

4. przygotowanie prezentacji pokazującej e-twinning na konferencje plenarne

5. udział w szkoleniach i kursach poszerzających wiedzę dotyczącą promocji i upowszechniania rezultatów projektów unijnych

6. szukanie przykładów tzw „dobrych praktyk” na stronach frse i programu erasmus plus oraz e twinning

7. dzielenie się wiedzą i wspieranie procesu realizacji projektu

Działania: (na czerwiec, potem samodzielnie i regularnie)

Monika Ryśko, Joanna Kilianek – wykorzystanie platformy e twinning do promocji projektu np.: stworzenie grupy na e-twinning, wdrożenie działań mających na celu jej ożywienie, zapoznanie grupy z możliwościami e twinning, rozpoczęcie małego projektu lub zachęcenie kogoś do rozpoczęcia projektu na e twinning, zapoznanie się z możliwościami platformy i przekazania innym tych informacji. Przygotowanie na konferencje prezentacji dot. e twinning. termin czerwiec 2021, potem cały okres projektu

Dorota Fuchs, wsparcie Anna Plewa -redagowanie i zamieszczanie nowych projektów i informacji na stronie szkolnej projektu, uporządkowanie istniejących materiałów, , wykorzystanie materiałów zamieszczonych na e twinning do uzupełniania strony szkolnej projektu, opanowanie nowych umiejętności pracy na stronie szkolnej projektu. Od 21.06 2021 prowadzenie foto relacji . Do tej pory robiła to Anna Plewa termin czerwiec, potem termin cały okres projektu

Joanna Kilianek, wsparcie Monika Ryśko- wspieranie prac związanych z tłumaczeniami i konsultacją dla innych nauczycieli którzy przygotowali swoje projekty z elementami angielskimi i chcą zamieścić je na platformie e-twinning lub stronie szkoły, pomoc w przygotowaniu materiałów promocyjnych w których są hasła w języku angielskim, weryfikacja tekstów, tłumaczeń itp. termin czerwiec ( pomoc, prace nad zakładkami do druku) potem cały okres projektu wg potrzeb

Koordynowanie projektu (Anna Plewa)

1. przygotowanie projektu dla nauczycieli

2. współpraca z MZO, z panią Anną Gołębiowską: przygotowanie dokumentacji np. umów z uczestnikami, dokumentacji do wyjazdów służbowych, faktur na zakupy, itp.

3. nadzorowanie dokumentacji projektowej np: przedłużenie umowy na projekt, przygotowanie prezentacji do wypełniania europass, tworzenie europass dla innych członków grupy, uzupełnianie tzw mobility tool itp.

4. stały kontakt z MZO i Narodową Agencja Programu Erasmus Plus i rozwiązywanie problemów związanych z prowadzeniem projektu w okresie pandemii

5. kontakt ze szkołami do których wyjeżdżają nauczyciele. Pomoc i rozwiązywanie problemów np.: zmiana terminów wyjazdów, wyszukiwanie kursów, wymiana osób na kursach, które z różnych przyczyn nie mogą wyjechać

6. praca ze wszystkimi grupami projektowymi np. pomoc w tłumaczeniach materiałów do projektów, stworzenie grupy na e twinning, przygotowanie pytań do ankiet, tworzenie książki elektronicznej itp

7. koordynowanie prac, pisanie sprawozdań , kontakt z dyrekcją szkoły

8. regularna praca nad kolejnymi etapami projektu: napisanie projektu, przejrzysta rekrutacja ( test poziomujący, list motywacyjny, opracowanie punktacji), promocja projektu, przygotowanie i nadzór nad mobilnościami, ewaluacja projektu , upowszechnianie rezultatów

9. udział w szkoleniach i kursach poszerzających wiedzę dotyczącą nowych narzędzi potrzebnych do prowadzenia projektów unijnych, ewaluacji promocji i upowszechniania rezultatów projektów unijnych

10. szukanie przykładów tzw „dobrych praktyk” na stronach frse i programu erasmus plus oraz e twinning dzielenie się wiedzą i wspieranie procesu realizacji projektu

Działania: cały okres projektu, na bieżąco i wg planów grup pracujących w projekcie.


4. Prace dla wszystkich, cały okres trwania projektu

 • przygotowujemy małe projekty z uczniami , mogą zawierać elementy języków obcych lub realizować cele projektu: motywowanie uczniów, uatrakcyjnianie lekcji, podnoszenie kompetencji informatycznych, kompetencji czytania ze zrozumieniem itp. Można zachęcać innych nauczycieli do przygotowania i udostępnienia małych projektów z logiem Erasmus. Projekty umieszczamy na e twinning i stronie www.

 • każdy mały projekt powinien zawierać krótki wstęp, logo szkoły i logo erasmus

 • staramy się promować program Erasmus na różnych wydarzeniach szkolnych i poza szkołą np: giełda pomysłów, dni otwarte, itp.

 • współpracujemy, wnosimy konstruktywne uwagi, pomagamy sobie w pracach między grupami.

 • szukamy dobrych praktyk i dzielimy się zdobytą wiedzą

 • wdrażamy nowe narzędzia informatyczne przy realizacji naszych zadań


5. Przygotowanie indywidualnego krótkiego sprawozdania z pracy w projekcie Erasmus plus do sprawozdania dla dyrekcji termin 20 czerwca 2021

Sprawozdanie 11 z pracy zespołu nauczycieli biorących udział w programie Erasmus+

Akcja kluczowa KA1 - Mobilność edukacyjna

Typ akcji KA101 - Mobilność kadry edukacji szkolnej

Sprawozdanie za okres wrzesień 2021 -styczeń 2022

1. Mobilności.

W miesiacach wrzesień, październik odbyły się mobilności naszych nauczycieli.

Kursy odbywały się w Szkocji Irlandii i na Malcie. W miesiącu maju zaplanowano ostatnią mobilność do Barcelony. Szczegółowe informacje dot. wyjazdów znajdują się na stronach www. szkoły oraz FB.

2. Ewaluacja projektu.

Ewaluacja odbywa się na bieżąco, na różnych poziomach i w różnych kategoriach. Raport końcowy z ewaluacji przygotowuje pani Karina Gołyszny.

3. Upowszechnianie wyników projektu.

Upowszechnianie odbywa się na kilku poziomach w zależności od grupy docelowej:

a) w środowisku szkolnym ( dla nauczycieli): każdy uczestnik projektu przygotowuje relacje ze swojego wyjazdu , dzieli się wiedzą i materiałami. W bibliotece stworzono “kącik erasmus” z materiałami dla pozostałych uczących. Informacje o projekcie

i wszystkich pracach umieszczane są na stronie głównej szkoły, stronie Erasmus

i szkolnym facebook

b)w środowisku szkolnym ( dla uczniów i nauczycieli) każdy uczestnik projektu ma przeprowadzić lekcję otwartą w celu pokazania nabytych umiejętności ( celem jest wdrożenie elementów metody CLIL i technologii informatycznych na lekcjach)Większość lekcji już sie odbyła, pozostałe zaplanowano na 2 semestr.

c)W środowisku lokalnym: nawiązano współprace z Technikum Gastronomicznym

w Bielsku-Białej , Technikum Budowlanym w Bielsku-Białej i planowana jest współpraca ze Szkołą Jonatan. Nauczyciele przygotowali pogadanki

i podzielili się z nauczycielami z tych szkół informacjami nt. Projektu: Nowoczesna Edukacja.

d) W środowisku międzynarodowym: Nauczyciele języków obcych prowadzą dwa projekty międzynarodowe na platformie e-twinning.

Praca nauczycieli jest dokumentowana zdjęciami, wpisami na portalach, relacjami oraz raportowana na spotkaniach.


Raport z ewaluacji projektu

„Mobilność edukacyjna KA101 – Mobilność kadry edukacji szkolnej”

( 2019-1-PL01-KA101-062827)
ewaluacja projektuE.docx